Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Q CORE
artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
en overeenkomst tussen Q Core Business Solutions B.V., hierna te
noemen Q Core en een Opdrachtgever waarop Q Core deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Q Core, voor de uitvoering waarvan door Q Core
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de
medewerkers van Q Core en haar directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Q Core en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Q Core niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Q Core in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Q Core zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop
de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2 Q Core kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Q
Core daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Q Core
anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Q Core niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Q Core en de Opdrachtgever wordt
aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode, deze
overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor een idem periode
zonder dat Q Core daarbij de verplichting heeft om de Opdrachtgever
daarvan in kennis te stellen. De Opdrachtgever dient mits hij de
overeenkomst wil beëindigen dit uiterlijk 1 maand voor het verlopen
van de huidige periode, schriftelijk middels aangetekend
postverzending bij Q Core kenbaar te maken.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Q Core derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Q Core dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Q Core zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
4. Q Core heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Q Core of door Q Core ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Dienstverlening en levering geschiedt af bedrijf van Q Core. De
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat
deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Q Core
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment
waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. Q Core is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Q Core de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Q
Core aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Q
Core worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Q Core zijn
verstrekt, heeft Q Core het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Q Core ter beschikking
heeft gesteld. Q Core is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Q Core is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek
of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en
/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd
of verlaagd. Q Core zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf
ALGEMENE VOORWAARDEN Q CORE
doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Q Core gerechtigd om daaraan eerst uitvoering
te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Q Core
bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Q Core
op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op
te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Q Core een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Q Core
gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
aan de zijde van Q Core daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Q Core met de Opdrachtgever een vast honorarium of
vaste prijs overeenkomt, dan is Q Core niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat
de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om
die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of
haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen
et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van
de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek
6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij Q Core
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Q
Core rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering
langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. Q Core is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Q Core ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
Q Core kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Q Core bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Q Core
kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Q
Core op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Q Core de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Q Core tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Q Core
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Q Core gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Q Core, zal
Q Core in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de
overdracht van de werkzaamheden voor Q Core extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Q Core anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
staat het Q Core vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Q Core
op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de
eventuele reeds gemaakte kosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
artikel 5. Overmacht
1. Q Core is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Q Core geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Q Core niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen
in het bedrijf van Q Core of van derden daaronder begrepen. Q Core
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Q Core zijn verbintenis had moeten
nakomen.
ALGEMENE VOORWAARDEN Q CORE
3. Q Core kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Q Core ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Q Core gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Q Core aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Q Core
aangegeven. Q Core is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Q Core heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Q Core kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. Q Core kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan Q Core verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Q Core echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Q Core geleverde blijft
eigendom van Q Core totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit
de met Q Core gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Q Core geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs
van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Q Core
veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Q
Core daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan Q Core ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Q Core gerechtigd tot deze penningen.
Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Q
Core bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Q Core zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke
en niet herroepelijke toestemming aan Q Core en door Q Core aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Q Core zich bevinden en deze terug te nemen.
5. Indien de Opdrachtgever het eigendomsrecht en alle andere vormen
van eigendom, niet na behoren naleeft als bestuurder, dan is hij zowel
in vennootschap alsmede in de vorm van natuurlijkpersoon, privé
aansprakelijk.
6. Indien de opdrachtgever in surseance van betaling is gesteld, of in
staat van faillissement is verklaart, of dat de Opdrachtgever bezig is
zijn onderneming te verkopen of verkocht heeft, dan vallen direct en
onherroepelijk alle rechten en eigendommen terug naar Q Core
artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Q Core te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen
en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar
en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Q Core
kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter
zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode
van 6 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Q
Core verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de
producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Q Core,
de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere
zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden
of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Q Core geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of
ALGEMENE VOORWAARDEN Q CORE
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken
dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Q Core te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,
doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking
daarvan, schriftelijk aan Q Core te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Q Core in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient Q Core in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en
hetgeen waartoe hij Q Core opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Q Core de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Q Core, vervangen
of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is
de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Q Core te
retourneren en de eigendom daarover aan Q Core te verschaffen,
tenzij Q Core anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Q Core daardoor gevallen, integraal voor rekening
van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan
de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Q Core en
de door Q Core bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
derden, één jaar.
artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Q Core aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Q Core is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Q Core is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Q Core aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
de aansprakelijkheid van Q Core beperkt tot maximaal éénmaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Q Core is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Q Core is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten
ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Q Core aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Q Core toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Q Core is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Q Core of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Q Core voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Q Core
toerekenbaar is. Indien Q Core uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Q Core
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Q Core, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Q Core
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de Opdrachtgever.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Q Core behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Q Core heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.
artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Q Core partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Q Core is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Q Core het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking
met Q Core.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.